Australians are having their religous freedoms taken away